Ara
Sacmi Istanbul

WEB SİTESİ KİŞİSEL BİLGİ YÖNETİMİ
www.sacmiistanbul.com - www.sacmiistanbul.com.tr - www.sacmi.com.tr
hukuki SACMI ISTANBUL SANAYI VE TIC. LTD.STI.
merkezi Istanbul - Levent Mahallesi  Sıklamen  Sok. No.4 - 34330 Besiktas, Telefon: +90-212-2813018, Faks: +90-212-2813019, e.posta: info@sacmiistanbul.com.tr (devamında "ŞİRKET" olarak da anılacaktır)

İşbu sayfada yukarıda belirtilmiş olan web sitelerin (metnin devamında kısaca "Siteler" olarak anılacaktır) özellikle de bunları ziyaret eden kişilerin (metnin devamında "Kullanıcılar" ya da "Kullanıcı" olarak anılacaktır ) kullanmış oldukları çerezlerin işletim usulleri açıklanmaktadır

Bu bilgilendirici not sadece yukarıda belirtilmiş olan web sitesindeki  kişisel bilgilerin toplanması ve kullanımına ilişkindir. SACMI Grubunun sorulu firmaları, kendi web sitelerinde, işbu bilgilendirme notundan farklı olabilecek münferit bilgilendirme notları yayınlamışlardır. Bu sebeple, yukarıda listelenmiş olanlardan farklı bir siteye bağlandığınızda, kişisel bilgilerin toplanması ve/veya kullanımı ile ilgili bilgilendirme notunu okumanız tavsiye olunur. İşbu bilgilendirme notu güncellemeye tabi olduğundan, periyodik olarak okumanız tavsiye olunur.

196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. maddesine istinaden, yukarıda listelenmiş olan WEB siteleri aracılığı ile ŞİRKETE vermiş olduğunuz ya da ŞİRKETİN temin ettiği kişisel veriler ile ilgili olarak, aşağıda sıralanan hususlar hakkında bilgilerinizi rica ederiz.

  

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ.

İşleme terimi ile, "bir veri tabanına kaydedilmemiş olsalar dahi, verilerin toplanmasına, kaydedilmesine, organize edilmesine, muhafaza edilmesine, incelenmesine, işlenmesine, değiştirilmesine, seçilmesine, tasnif edilmesine, kıyaslanmasına, kullanılmasına, ilişkilendirilmesine, bloke edilmesine, bildirilmesine, yayınlanmasına, silinmesine ve imha edilmesine yönelik olan ve elektronik araçların yardımı olmadan da gerçekleştirilen tüm işlem ve işlem dizinleri" kastedilmektedir.

Kişisel veri terimi ile, "dolaylı yollardan da olsa, kişisel kimlik numarası dahil olma üzere, diğer her türlü bilgi aracılığı ile tanımlanmış ya da tanımlanabilen gerçek kişilere ait her türlü bilgi" kastedilmektedir.

  

İŞLEM SAHİBİ.

Verilerin tabi tutulduğu işlemin sahibi ŞİRKETTİR.

  

İŞLEMİN AMACI.

Yürürlükte bulunan mevzuatın hükme bağladığı sınırlar çerçevesinde Veriler, ŞİRKET tarafından aşağıda sıralanan amaçlarla kullanılacaktır: a) AB yasa, yönetmelik ve/veya mevzuat yükümlülüklerini yerine getirmek; b) özel alanlara, bilgilere ve tekliflere erişmenizi sağlamak; c) sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek ve ŞİRKETİN hak ve çıkarlarını korumak; d) teknik destek taleplerinizi kayıt altına almak ve işlemek; e) ŞİRKETİN tedarikçisi olmaya yönelik taleplerinize cevap vermek; f) tarafınızdan açıkça talep edildiği durumlarda haber bültenlerini yollamak; g) tarafınızdan gönderilen öz geçmişlerin ve işbirlik tekliflerini değerlendirmek.

Anılan amaçlar çerçevesinde Veriler, ŞİRKET, ŞİRKET tarafından atanan işlem görevlileri ve/veya Sorumlular tarafından da ayrıca işleme tabi tutulabilir.

Yukarıda anılan Web sitelerinde (*) ile işaretlenmiş olan Verilerin tedarik edilmesi:

  • a) bendinde zikredilen amaçlar açısından zorunlu olup, işlenmeleri ilgililerin onayına tabi değildir;
  • b), c) ve d) bentlerinde zikredilen amaçlar açısından zorunlu olmayıp, bunların tedarikinden imtina edilmesi, veri ile talep edilen hizmet ya da iş ile olan ilişki çerçevesinde - ŞİRKETİN kendi yükümlülükleri yerine getirememesine neden olabilmekte ve her halükarda ŞİRKETİN talep eden hizmet ya da işi reddetme hakkını doğurmaktadır. İşlenmeleri ilgilinin onayına tabi olmasa da, işbu bilgilendirmenin devamında açıklanan hususlar çerçevesinde, bağlantılı kutucukların işaretlenmesi mezkur onayın verildiği manasına gelir;
  • e), f) ve g) bentlerinde zikredilen amaçlar açısından zorunlu olmayıp, işleme tabi tutulmaları ilgilinin onayına tabidir (işbu bilgilendirmenin devamında açıklanan hususlar çerçevesinde, bağlantılı kutucukların işaretlenmesi mezkur onayın verildiği manasına gelir); bununla birlikte onayın verilmemesi, veri ile talep edilen hizmet ya da iş arasındaki ilişkiye bağlı olarak, ŞİRKETİN e), f) ve g) bentlerinde zikredilen faaliyetleri yerine getirmesini imkansız kılabilir.

İLGİLİNİN HAKLARI.

ŞİRKETE başvurmak sureti ile, kolaylık sağlaması açısında aşağıda tam metni verilen 196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesi ile Size tanına hakları kullanabileceksiniz::
                       

Art. 7
(Kişisel verilere erişim hakkı ve diğer haklar) 
  1. Henüz kayıt altına alınmamış olsalar dahi ilgili kişi, kendisini ilgilendiren kişisel verilerin var olup olmadığına dair teyidi almak ve bunların anlaşılır şekilde bildirimini talep etmek hakkına sahiptir.
  2. İlgili, aşağıda sıralanan hususlarda bilgi talep etme hakkına sahiptir: a) kişisel verilerin menşeyi; b) işlemin amaç ve usulleri; c) elektronik araçların yardımı ile gerçekleştirilen işlemlerde, uygulanan mantık; d) işlem sahibinin, sorumluların ve 5. maddenin 2. fıkrası uyarınca atanan temsilcinin kimlik bilgileri; e) kişisel verilerin bildirilmesi olası olan kişi ya da kişi kategorileri ya da Devletin bölge temsilcisi sıfatı ile bu verilere erişebilecek kişilerin, sorumlularının ya da görevlilerinin kimlik bilgileri.
  3. İlgili, aşağıda sıralanan hususları talep etme hakkına sahiptir: a) verilerin güncellenmesi, düzeltilmesi ya da, çıkarının bulunduğu hallerde, ikmal edilmesi; b) verilerin toplanma ve akabinde işleme tutulma amaçları çerçevesinde muhafaza edilmeleri şart olmayanlar dahil olmak üzere, yasal mevzuatın hilafında işleme tabi tutulan verilerin silinmesi, anonim hale getirilmesi ya da bloke edilmesi; c) bunun imkansız olduğu ya da koruma altına alınan hakka nazaran alenen orantısız kaynak kullanımını gerektiren haller hariç olmak üzere, a) ve b) bentlerinde zikredilen işlemlerin ve içeriklerinin, verilerin iletildiği ya da paylaşıldığı kişilere tebliğ edildiğinin belgelenmesi.
  4. İlgili, aşağıda sıralanan hususlara kısmen ya da tamamen karşı çıkma hakkına sahiptir: a) toplama amacı ile ilgili olmasalar dahi, meşru nedenler ile kendisini ilgilendiren verilerin işlenmesine; b) kendisine ait verilerin, reklam ya da doğrudan satış malzemelerin gönderilmesi ya da pazar araştırmalarının gerçekleştirilmesi ya da ticari bildirimlerin yollanması amacı ile kullanılmalarına.

           

196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan "ilgilin hakları" konusunda, ŞİRKETTEN her türlü ilave bilgiyi temin edebilirsiniz.

  

İLETİŞİM. YAYINLAMA.

İşbu bilgilendirme notunda tarif edilen aynı amaçlar çerçevesinde Veriler, hukuki merkezleri Avrupa Birliği üyesi olan ya da olmayan Ülkelerde bulunan SACMI Grubunun diğer şirketleri ile de paylaşılabilecektir. Özerk işlem sahipleri olan bu şirketler, Verileri sadece mezkur amaçlar çerçevesinde kullanabilecektir; işbu bilgilendirme notunda yer almayan hususlar ile ilgili olarak bu kişiler Size, gerçekleştirmiş oldukları olası Veri işleme ile ilgili ayrı bir bilgilendirmede bulunmalıdırlar. SACMI Grubu şirketlerinin güncellenmiş listesi, yukarıda belirtilen WEB sitelerinde mevcuttur.

Belirtilmiş olan aynı amaçlar doğrultusunda Veriler, üçüncü kişilerle de paylaşılabilecektir (örnek: bir nakliyeci). ŞİRKET, bu gibi üçüncü kişilerle sadece talep edilen hizmetleri ya da ticari işlemleri yerine getirebilmek için gerekli olacak bilgileri paylaşacak ve bunun haricinde, her seferinde Sizin onayınızın olduğu haller haricinde, Verileri üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır.

Veriler yayınlanmayacaktır ("yayınlama" terimi ile Verilerin belirsiz kişilerin bilgisine sunma kastedilmektedir).

  

İŞLEM USULLERİ.

Verilerin İşlenmesi, yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak, hem elektronik araçların yardımı ile hem de elektronik araçlar kullanılmadan gerçekleştirilecektir. Özellikle de Veriler, 196/2003 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11. maddesine istinaden: a) meşru ve usulüne uygun işlenecektir; b) belirli, aleni ve meşru amaçlar ile toplanıp kaydedilecek, bu amaçlara uygun diğer işlemlerde kullanılacaktır; c) kesin olacak ve gerektiğinde güncellenecektir; d) toplama ya da işlem amaçlarına nazaran ilgili, tam ve yeterli olacaktır; e) ilgilinin kimliğinin tespitine imkan verecek bir şekilde muhafaza edilecek, muhafaza süresi toplama ve işleme amaçları için gerekli olan süreyi aşmayacaktır.

  

VERİLERİN GÜVENLİĞİ.

Veriler, imha edilmeleri ya da yitirilmeleri, yetkisiz erişim ya da izinsiz veya toplama amacına uygun olmayan işlem riskini asgariye indirecek şekilde muhafaza edileceklerdir. Veriler, basılı halde kilitli arşivlerde ve/veya korunaklı ortamlara yerleştirilen, sınırlı erişimli şifre korumalı sunucularda muhafaza edilecektir. 

  

VERİLERİN ŞİRKETE İLETİLMESİ.

ŞİRKET tarafından temin edilen Veriler, işbu bilgilendirme notunun ve, genel açıdan, yürürlükte bulunan mevzuata uygun şekilde işlenecektir. Öte yandan, İnternet'in güvenli bir mecra olmaması nedeni ile, yetkisiz kişilerin İnternet aracılığı ile yollamış olduğunuz Verilere erişmeleri, meşru olmayan şekilde toplayıp kullanmaları mümkündür. Bunun yanı sıra, İnternet aracılığı ile yollanan bilgiler ulusal sınırların ötesine iletilebileceğinden, gönderenin ve alıcının aynı ülkede bulunmalarına rağmen, İnternet yolu ile yollayacağını Veriler veri koruma standartlarının ikamet ettiğiniz Ülkeninkinden daha düşük olan bir ülkeye ulaşmaları olasıdır. Verilerin İnternet yolu ile ŞİRKETE yollanması sırasında bunların güvenliği ve bütünlüğü ile ilgili olarak ŞİRKET hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Verilerin korunması açısından uygun görmeniz durumunda, aynı Verileri ŞİRKETE başka araçlarla da iletebilirsiniz. 

 

ÇEREZ POLİTİKASI.

Siteler aracılığı ile ŞİRKET, işbu sayfada tarif edilen usul ve şekillerde çerezlerden faydalanmaktadır. Siteleri kullanmak sureti ile çerezlerin aşağıda sıralanan usul ve şartlar çerçevesinde kullanılmasına muvafakat edilmektedir.

   

Çerezler nedir

Çerezler, bir sayfayı ziyaret ederken Sitelerin Kullanıcının tarayıcısına yerleştirdikleri bilgi parçalarıdır. İlgili gizlilik bilgilendirmesine uygun olarak bunlar, Web sitesi ile kullanılan cihaz arasında, bu cihaz ile ŞİRKET adına ya da münferiden hareket eden diğer siteler arasında bilgi alışverişini gerçekleştirebilir. Kullanmış olduğu tarayıcının ayarlarını değiştirmek sureti ile Kullanıcı, çerezlerin tamamını devre dışı bırakabilir. Ancak çerezleri devre dışı bırakmak sureti ile hizmetlerden bazıları doğru şekilde çalışmayabilir ve Kullanıcı ziyaret tecrübesini optimize etmek amacı ile düşünülen birçok işlevden yararlanamayabilir. Tarayıcının çerezlerinin yönetimi ya da devre dışı bırakılması ile ilgili daha fazla bilgi için, işbu çerezler politikasının son kısmına bakabilirsiniz.

Çerezler ve genel fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi için, allaboutcoookies.org gibi bilgilendirici Web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

    

Hangi amaçlar ile kullanmaktayız

Çerezlerin sayısız işlevi bulunmaktadır. İnternet sitesi işletmecisine, kullanıcıların siteden nasıl faydalandıklarını anlama konusunda yardımcı olmakta, kullanıcının sitenin sayfaları arasında daha etkin şekilde gezinmesine imkan sağlamakta, tercihlerin hatırlanmasına yardımcı olmakta vs. Çerezler aracılığı ile, İnternet sitesi işletmecisine Kullanıcının hangi ürünlere daha fazla ilgi duyduğu, bunlardan hangilerine daha fazla önem verdiği gibi ticari içerikli bilgiler de temin edilebilmektedir.
   
Ne tür çerezler kullanıyoruz?

Web sitemizde kullanılması olası çerezler, aşağıda sıralanan kategorilerde yer almaktadır.

 

Oturum ve daimi çerezler

Çerezler, bir pencerenin kullanıcı tarafından açılması ve kapanması arasında geçen süre olarak tanımlanan gezinme oturumunun sonunda silinebilir ya da daha fazla bir süre boyunca muhafaza edilebilir.

Oturum çerezleri - Kullanıcı İnternet sitesinden çıktığında ve tarayıcıyı kapattığında silinmekte ve cihazdan yok olmaktadır; tarayıcının oturumu sonlandığında hükümsüz kalmakta ve dolayısı ile uzun süre ile muhafaza edilmemektedir. 

Daimi çerezler - Kullanıcı İnternet sitesinden çıktığında da cihazda kalmaya devam etmektedir; Kullanıcı silene ya da sitenin işletmecisi tarafından tayin edilen tarihe ulaşılana kadar varlıklarını sürdürürler.

 

İlk el ve üçüncü kişi çerezleri

Geldikleri Web sitesi ya da alan adına bağlı olarak bir çerez "ilk el" ya da " üçüncü kişi" olarak tanımlanabilir.

İlk el çerezleri Kullanıcının ziyaret ettiği yada adresi Kullanıcı tarafından girilen Web siteleri (URL penceresinde görünen) tarafından doğrudan gelen çerezlerdir.

Üçüncü kişi çerezleri ile, Kullanıcının ziyaret ettiği İnternet sitesinden farklı bir site tarafından yüklenen çerezlerdir. Kullanıcının bir İnternet sitesini ziyaret etmesi ve ziyaret edilen sitenin işletmecisinden farklı bir kişinin aynı site aracılığı ile çerez yollaması durumunda üçüncü kişi çerezinden bahis edilebilir.

 

Performans ve işlevselliğe yönelik Teknik Çerezler

Hedeflenen amaçlar bazında Siteler tarafından kullanılan çerezler, aşağıda belirtildiği gibi ilave üç farklı kategoriye ayrılmaktadır.

Elzem olan ya da "teknik" olarak tabir edilen çerezler, ziyaret edilen Sitelerde gezinmek ve işlevlerinin bazılarını kullanmak için gereklidir. Bu çerezler olmadan, Kullanıcı tarafından talep edilen bazı on-line hizmetler (örnek: özel alanlara erişim gibi) sunulamamaktadır. Bu çerez türü ile Sitelerimiz, Kullanıcı hakkında hiç bir kişisel bilgi toplamamakta ve Kullanıcı sadece çerezler aracılığı ile tanımlanamamaktadır.

Performans çerezleri anonim bilgiler toplamakta ve bizlere Kullanıcıların Sitelerimiz ile nasıl bir etkileşimde olduklarını söylemektedir. Örnek olarak bizlere en çok ziyaret edilen sayfaları, siteden geçirilen zamanı, olası hata mesajlarını vb. gibi bilgiler ermektedir. Kullanmış olduğumuz performans çerezleri sadece toplu ve anonim şekilde bilgi toplamakta olup, sitelerin işleyişini ve Kullanıcıların gezinme tecrübelerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Performans çerezlerini nasıl sileceğinizi ya da yöneteceğinizi öğrenmek için, işbu sayfanın son kısmını okuyunuz.

İşlevsellik çerezleri: Sitelerimize Kullanıcının tercihlerini (örnek: görüntülenen metnin karakter boyu, lisan, bulunuğu ülke, vs) hatırlamaya imkan vermekte ve Kullanıcının tercih ettiği kişiselleştirilmiş işlevleri sunmaya olanak sağlamaktadır. Bazı durumlarda bu çerezler, online hizmetlerin (örnek: canlı sohbet) sunulmasına ya da Kullanıcının geçmişte zaten reddetmiş olduğu hizmet ya da mesajların tekrar edilmemesine imkan vermektedir. Sitelerimiz, bu tür çerezleri tamamen anonim ve Kullanıcının tanımlanmasına imkan vermeyecek şekilde Kullanıcının gezinmek için kullandığı araca yüklemektedir. Performans çerezlerini nasıl sileceğinizi ya da yöneteceğinizi öğrenmek için, işbu sayfanın son kısmını okuyunuz. Kullanıcının bu tür çerezleri silmesi durumunda, gerçekleştirilen tercihlerin ve/veya ayarların takip eden ziyaretlerde geçerli olmayacağı unutulmamalıdır.

Son olarak aşağıda yer alan tabloda, kullanılan beher çereze ait adı, amacı, süresi ve silinmesine dair usulün verildiği bir listeyi bulabilirsiniz:

Çerezin adı Çerezin amacı Çerezin süresi Kullanımının devre dışı bırakılması
1) ASP.NET_SessionId Teknik oturum çerezi Oturum Bu çerez, sitede gezinmek için gereklidir.
Eğer kullanımını devre dışı bırakmak istiyorsanız siteden çıkın ve tüm oturumlarını kapatın. Eğer sitede gezinmeye devam ederseniz çerezin kullanılmasına muvafakat etmiş olursunuz.
2) CookiePolicy  Kullanıcının olası muvafakatının izini kaydetmek için kullanılan teknik çerez 20 yıl Eğer bu çerezi devre dışı bırakmak isterseniz, bu sayfanın "Çerezleri yönetmek ve silmek" başlıklı paragrafındaki talimatları takip ederek tarayıcınızdan siliniz.
3) __utma / _ga
Aynı kullanıcının ziyaret adedini Google Analytics aracılığı ile hesaplamak için kullanılan çerez 2 yıl Eğer Google Analytics tarafından yerleştirilen bu çerezi devre dışı bırakmak isterseniz, aşağıda verilen sayfaya bağlanarak Google Analytics kaldırma bileşenini kurunuz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
4) __utmb  Takip eden çerez ile birlikte, Google Analytics ile ziyaret süresinin hesaplanmasında kullanılan çerez 30 dakika Eğer Google Analytics tarafından yerleştirilen bu çerezi devre dışı bırakmak isterseniz, aşağıda verilen sayfaya bağlanarak Google Analytics kaldırma bileşenini kurunuz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
5) __utmc Önceki çerez ile birlikte, Google Analytics ile ziyaret süresinin hesaplanmasında kullanılan çerez Oturum Eğer Google Analytics tarafından yerleştirilen bu çerezi devre dışı bırakmak isterseniz, aşağıda verilen sayfaya bağlanarak Google Analytics kaldırma bileşenini kurunuz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
6) __utmt / _gat
Google Analytics tarafından talep adedini düşürmek için kullanılan çerez 10 dakika Eğer Google Analytics tarafından yerleştirilen bu çerezi devre dışı bırakmak isterseniz, aşağıda verilen sayfaya bağlanarak Google Analytics kaldırma bileşenini kurunuz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
7) __utmz Google Analytics tarafından kullanıcının geldiği yeri kaydetmek için kullanılan çerezCookie used to track the source of the user with Google Analytics 6 ay Eğer Google Analytics tarafından yerleştirilen bu çerezi devre dışı bırakmak isterseniz, aşağıda verilen sayfaya bağlanarak Google Analytics kaldırma bileşenini kurunuz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

           

Çerezleri yönetmek ya da silmek

İnternet tarayıcılarının büyük bir kısmı, otomatik olarak çerezleri kabul etmeye ayarlıdır. Kullanıcı bu ayarları, çerezleri engellemek ya da tarayıcıya her çerez yollandığında haberdar edilmek üzere kullanabilir. Bununla birlikte her oturumun sonunda Kullanıcı, toplanan çerezleri tarayıcısından silebilir. Çerezleri yönetmenin sayısız yolu bulunmaktadır. Kullanılan tarayıcının talimatları referans olarak almanızı tavsiye ederiz. Kullanıcının Siteleri görüntülemek ve erişmek için farklı cihazları (örnek: bilgisayar, akıllı telefon, tablet vs.) kullanılması durumunda, her cihazda bulunan tarayıcıların çerezler ile ilgili tercihlerine uygun olarak ayarlanması Kullanıcının sorumluluğundadır. Çerezlerin yönetilmesi ile ilgili daha fazla bilgi için http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Aşağıda verilen bağlantıları kullanarak, belli başlı tarayıcı yazılımları aracılığı ile çerezlerin yönetilmesi hakkında spesifik bilgiler temin edebilirsiniz.

 

Microsoft Windows Explorer

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome

 https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&p=cpn_cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Apple Safari

http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/

 

Eğer Kullanıcı yukarıda listelenen tarayıcılardan hiç birini kullanmıyorsa, çerez klasörünün nerede bulunduğunu anlamak için ilgili yardım alanına "çerez" girerek arama yapabilecektir.

Google analytics

ŞİRKET, Sitelerin yönetiminde Google Inc. tarafından sunulan Google Analytics hizmetini kullanmaktadır.

Göndermiş olduğu çerezler aracılığı ile Google Analytics, Kullanıcının web sitesinden faydalanması hakkında bilgiler (Kullanıcının IP dahil olmak üzere) temin etmekte, bunlar Google tarafından anonim olarak toplanmaktadır. Google, toplanan bilgileri sunucularına yönlendirmekte, burada Sitelerin kullanımlarını analiz etmekte, ŞİRKET adına kullanıma dair rapor ve istatistikleri tanzim etmektedir. Yasaların hükmetmesi durumunda ya da bilgileri kendi adına işletmek amacı ile Google, bu bilgileri üçüncü kişiler ile paylaşabilir. Google, Kullanıcı tarafından kullanılan IP adresini, Google'nin elinde bulunan başka bir veri ile eşleştirmeyecektir. Daha fazla bilgi için bakınız http://www.google.it/analytics/learn/privacy.html

Kullanıcı ayrıca, dilediği bir anda, Google Analytics'in çerezlerini kabul etmeyi reddedebilir ve aşağıda verilen linkten bileşeni kurmak sureti ile bunları silebilir: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Sosyal medya düğmeleri ve grafikleri

Sitelerimizde, sosyal ağların sembollerini ihtiva eden bir takım düğmeler/grafikler bulunmaktadır (örnek: Facebook Twitter, You Tube, Google Plus, vs.). Bu "düğmeler", Sitelerde gezinmekte olan Kullanıcılara tek bir tıklama ile sosyal ağlara erişme ve etkileşimde bulunma imkanı vermektedir. Bu tıklamalar sayesinde sosyal ağ, Kullanıcının ziyaretine ait verileri temin etmektedir. Kullanıcının isteyerek kendine ait gezinme verilerini sosyal ağlar ile paylaşmaya muvafakat ettiği bu durumların haricinde ŞİRKET, Siteleri aracılığı ile temin ettiği Kullanıcı gezinme bilgi ya da verilerini anılan düğmeler ile erişilebilen sosyal ağlar ile paylaşmamaktadır. Konu ile ilgili daha fazla bilgi için, sosyal düğmeler aracılığı ile Sitelerimizden erişilebilen sosyal ağların gizlilik politikalarını okuyabilirsiniz.

 

Facebook

https://it-it.facebook.com/about/privacy

Twitter

https://twitter.com/privacy

Linkedin

http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

You Tube e Google Plus

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

 

DİĞER WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR.

Üçüncü Web sitelerine (SAMCI Grubu şirketleri dahil) olan bağlantılar, Kullanıcının kolaylığı açısından sunulmaktadır. Bu sitelere bağlandığınız anda, kişisel verilerin kullanılmasına ve işlenmesine dair kuralları okumanızı tavsiye ederiz. ŞİRKET, mezkur sitelerden, içeriklerinde ve/veya bunların uyguladığı ve/veya gerçekleştirdiği kişisel veri işleme usullerinde kesinlikle sorumlu değildir.

 

SORULAR/GÖRÜŞLER.

İşbu bilgilendirmeye dair soru ve görüşlerinizi ŞİRKET ile paylaşabilirsiniz.


Bu web sitesi "çerez" kullanmaktadır. Sitede gezinmeye devam ederek, çerezlerin politikamıza uygun şekilde kullanılmasına muvafakat edilmiş olur. Daha fazla bilgi için ya da çerezlerin kullanılmasına izin vermemek için buraya tıklayınız.

accept cookie policy